מטרו-מול
דף הבית > דפים סטטיים > תנאי שימוש ופרטיות
תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש אתר אינטרנט - קניון
 
 
1.       כללי
1.1.    השימוש באתר כפוף לקריאת תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), עלכן יש לקרוא היטב את תנאי השימוש, שכן שימוש באתר מהווה הסכמת הקורא לכלסעיפי תנאי השימוש.
 
1.2.    מרכז מטרו מול הינו בבעלות עוגן מניב נדל"ן  ומנוהל על ידי פרו-מול בע"מ (להלן: "עוגן מניב נדל"ן" ו/או "חברת הניהול").
 
1.3.    עוגן מניב נדל"ן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש שלהלן, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.
 
1.4.    אתר זה מופנה לנשים וגברים כאחד. הניסוח בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 
1.5.    תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין עוגן מניב נדל"ן לבין כל משתמש ו/או צופה באתר ו/או מקבל מידע המצוי בו.
 
2.       שימוש באתר
2.1.   עוגן מניב נדל"ן מאפשרת שימוש באתר לכל אדם כל עוד השימוש נעשה לצרכים פרטיים ובכפוף לתנאי השימוש ולכל דין אחר.
 
2.2.     עוגן מניב נדל"ן שומרת את זכותה להפסיק ו/או למנוע ו/או לחסום את תכני האתר בפני כל משתמש אשר לא יעשה בהם שימוש בהתאם להוראות תנאים אלו ו/או כל דין אחר.
 
3.       הגבלת אחריות עוגן מניב נדל"ן
3.1.    המשתמשים באתר נושאים בכל אחריות לשימוש באתר ובכל הכרוך והקשור בכך.
 
3.2.    עוגן מניב נדל"ן לא תישא בכל אחריות בגין נזק, הוצאה ו/או אבדן, הנובעים או הקשורים לשימוש באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לעיכוב בשימוש בו, אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא. ההסתמכות במישרין או בעקיפין על המידע, נזק שיגרם למחשב המשתמש או לכל ציוד אחר ו/או של צדדים שלישיים לרבות כתוצאה מוירוסים או יישומי תוכנה למיניהם.
 
3.3.     אין המידע באתר, התוכנות שבו, התמונות, הגרפיקה, סרטוני הווידאו וכיו"ב (להלן: "תכני האתר") מהווה המלצה, חוות דעת, ייעוץ, או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שרות כלשהו. כל תכני האתר מוצעים למשתמשים כמו שהם. המשתמשים באתר נושאים באחריות הבלעדית לכל הסתמכות כלשהי על תכני האתר עוגן מניב נדל"ן לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות כאמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל כל תשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בין המשתמשים לבין הראל יחסים כלשהם החורגים מעבר לאלו המפורטים בתנאי השימוש.
 
3.4.    עוגן מניב נדל"ן עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם היא לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אבדן שיגרמו למשתמשים אם המידע אינו שלם ו/או אם נפלו בו טעויות ו/או אי דיוקים.
 
3.5.    האתר איננו אתר מכירות ועוגן מניב נדל"ן אינה ולא תיחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.
 
3.6.    תכני האתר נמסרים עוגן מניב נדל"ן על ידי צדדים שלישיים. עוגן מניב נדל"ן לא תהיה אחראית בגין כל תוכן באתר אשר נמסר לה ע"י צדדים שלישיים באשר הם לרבות כל טענה בדבר אי התאמה, חוסר, הטעיה ו/או הפרה של זכויות קניין בקשר עם תוכן כאמור לעיל.
 
3.7.    עוגן מניב נדל"ן לא תהיה אחראית בגין כל נזק, הפסד או הוצאה אשר עלולים להיגרם למשתמשי האתר בקשר עם צדדים שלישיים. עוד יובהר כי עוגן מניב נדל"ן לא תהיה אחראית לכל התקשרות מכל סוג שהיא בין משתמשי האתר לבין צדדים שלישיים.
 
3.8.    עוגן מניב נדל"ן לא תהיה אחראית לטיב, איכות, תקינות ו/או נזק או הפסד אשר עלול להיגרם למשתמשי האתר בקשר עם כל שירות נלווה שהאתר מציע לרבות מנוע חיפוש מכל סוג שהוא שעוגן מניב נדל"ן מפעילה/תפעיל באתר, "קישוריות" () לאתרי אינטרנט אחרים וכיו"ב.
 
4.       קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
4.1.    מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של עוגן מניב נדל"ן בלבד. (למעט תכנים פרסומיים ותכנים שנמסרו לה על ידי צדדים שלישיים ו/או משתמשים שהתירו לה לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא לקבל הסכמתה של עוגן מניב נדל"ן בכתב ומראש.
 
4.2.    מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של עוגן מניב נדל"ן בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של עוגן מניב נדל"ןבכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של עוגן מניב נדל"ן בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 
 
5.       פרסומות
5.1.    עוגן מניב נדל"ן אינה אחראית לכל תוכן פרסומי או כל מידע מסחרי כלשהו אשר יפורסם באתר. האחריות על פרסומים כאמור הינה של המפרסמים בלבד.
 
5.2.    כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות עוגן מניב נדל"ן יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
 
5.3. עוגן מניב נדל"ן מעמידה את האתר לשימוש המפרסמים כפלטפורמה להצגת פרסומות והפצתן והיא אינה מפרסמת בפועל ו/או מפיצה פרסומות.
 
6.       פרטיות
6.1.    במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, תהיה עשוי להיתבקש למסור פרטיך האישיים לידי עוגן מניב נדל"ן. בעצם שימושך באתר ואספקת פרטיך, הינך נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר מידע פוטנציאלי שמנהלת או תנהל עוגן מניב נדל"ן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 
6.2.    עוגן מניב נדל"ן תהיה רשאית למסור את הפרטים האישיים כאמור לגורמים הקשורים בתפעול האתר וכן לכל רשות אכיפה ו/או על פי כל צו שיפוטי. כמו כן עוגן מניב נדל"ן תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע"י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור למשתמש/ת מסויימ/ת.
 
7.       איסור על שימוש בלתי חוקי
7.1.    בעצם שימושך באתר הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר הנוגד את תנאי השימוש ו/או כל דין אחר.
 
7.2.    כמו כן הינך מתחייב ומבלי לגרוע מכליות האמור לעיל. כי לא תנהג ו/או תפעל באופן העלול לגרום נזק ו/או חבלה לאתר ו/או במערכות המחשב של הראל/או צדדים שלישיים בין אם במעשה או במחדל.
 
7.3.    מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של עוגן מניב נדל"ן, הינך מסכים כי במקרים בהם עוגן מניב נדל"ן תחשוש כי שימושך באתר נוגד את תנאי השימוש ו/או את הוראות הדין, תהיה מליבו רשאית להתחקות אחר שימושים אלו באתר, למנוע גישה לאתר, ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים, שפעילותך עלולה לפגוע בהם ו/או שניתן צו שיפוטי המורה לעשות כן, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת אשר עוגן מניב נדל"ן תמצא לנכון כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.
 
 
כל הזכויות שמורות | מטרו-מול, אופנהיימר 2, רחובות | טלפון - 08-9460143 רכז נגישות | תנאי שימוש ופרטיות
PiXeliT - בניית אתרים